Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/ozaps.sk/ozaps.sk/stanovy.php:193) in /www/ozaps.sk/ozaps.sk/include.php on line 82 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/ozaps.sk/ozaps.sk/stanovy.php:193) in /www/ozaps.sk/ozaps.sk/include.php on line 82

Občianské združenie Ambulantných predajcov na Slovensku

Stanovy občianského združenia
Občianske združenie je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nepolitické dobrovoľné záujmové združenie, ktoré môže ako samostatná osoba vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti. Aktivity združenia sú uskutočňované v princípe humanity, vzájomnej spolupráce a porozumenia.
 • I.
  Základné ustanovenia
 • II.
  Právna subjektivita a pôsobnosť občianskeho združenia
 • III.
  Ciele a činnosť občianskeho združenia
 • IV.
  Členstvo a členský príspevok
 • V.
  Práva a povinnosti členov
 • VI.
  Orgány občianskeho združenia
 • VII.
  Valné zhromaždenie
 • VIII.
  Predsedníctvo
 • IX.
  Hospodárenie
 • X.
  Zánik občianskeho združenia
 • XI.
  Záverečné ustanovenia
Článok .I.
Základné ustanovenia
 1. Zakladatelia občianskeho združenia sú:
  Rudolf Hanus, Školská 683/7, 956 18 Bošany
  Mikuláš Lithvay, Wilsonovo nábrežie 60, 949 01 Nitra
  Marián Beko, Nadlice 116, 956 32, Nadlice
 2. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Ambulantných predajcov na Slovensku
 3. Sídlo občianskeho združenia: Školská 683/7, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Článok II.
Právna subjektivita a pôsobnosť občianskeho združenia
 1. Občianske združenie Ambulantných predajcov na Slovensku ( ďalej aj „občianske združenie) je záujmovým združením predajcov zaoberajúcich sa ambulantným predajom na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní v znení neskorších predpisov, ktorí svoje aktivity zameriavajú na prípravu a tvorbu odborných riešení v oblasti ambulantného predaja na úrovni komunikácie a spolupráce s verejnoprávnymi inštitúciami, a ktorí týmto chcú prispieť k skvalitneniu spoločenských vzťahov v danej oblasti.
 2. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 3. V právnych vzťahoch vystupuje občianske združenie vo vlastnom mene a za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia za záväzky občianskeho združenia.
 4. Občianske združenie je zriadené na dobu neurčitú.
Článok III.
Ciele a činnosť občianskeho združenia
 1. Hlavné ciele a činnosti občianskeho združenia sú:
  1. Vytvárať priestor a zázemie na odbornú diskusiu o aktuálnych potrebách predajcov zaoberajúcich sa ambulantným predajom na Slovensku,
  2. Riešiť problémy ambulantného predaja na Slovensku s verejnoprávnymi inštitúciami a samostatnými inštitúciami,
  3. Oslovovať a poukazovať na možné nedostatky v činnostiach verejnoprávnych inštitúcií a samostatnými inštitúcií v problematike zameranej na ambulantný predaj na Slovensku,
  4. Vzájomná podpora a pomoc predajcov zaoberajúcich sa ambulantným predajom na Slovensku,
  5. Rozvíjať spoluprácu s kultúrnymi, vzdelávacími a inými ustanovizňami vládnej a mimovládnej povahy,
  6. Podpora sociálno-ekonomického rozvoja regiónov na Slovensku,
  7. Vytvorenie siete spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami,
  8. Realizácia aktivít financovaných z prostriedkov získaných z 2% daní z príjmu fyzických alebo právnických osôb za účelom dosiahnutia cieľov občianskeho združenia,
  9. Občianske združenie nevykonáva funkcie štátnych orgánov a nevyvíja svoju činnosť v spolupráci so žiadnou politickou stranou, alebo hnutím
 2. Spôsob dosahovania cieľov občianskeho združenia:
  1. Organizovať vzdelávacie podujatia (semináre, prednášky, zjazdy) pre členov občianskeho združenia zamerané na školenie v oblasti ambulantného predaja podľa platných pravidiel na území Slovenskej republiky,
  2. Kontrola dodržiavania povinností v súvislosti s výkonom povolania ambulantného predajcu,
  3. Komunikovať a spolupracovať s verejnoprávnymi inštitúciami a samosprávnymi inštitúciami v oblastiach zameraných na ciele občianskeho združenia,
  4. Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí prístupných širokej verejnosti.
Článok IV.
Členstvo a členský príspevok
 1. Členom občianskeho združenia po jeho registrácii môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia, a ktoré vykonáva alebo chce vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti ambulantného predaja na území Slovenskej republiky a podala písomnú prihlášku.
 2. Členovia prípravného výboru sa stávajú sa stávajú členmi občianskeho združenia dňom jej vzniku.
 3. O prijatí za člena občianskeho združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo občianskeho združenia.
 4. Členstvo v občianskom združení vzniká jednohlasným schválením rozhodnutia predsedníctva o prijatí za člena a zaplatením vstupného príspevku
 5. Výška vstupného príspevku je 20 EUR. Výška vstupného príspevku môže zmeniť valné zhromaždenie občianskeho združenia.
 6. Občianske združenie vydáva svojím členom preukazy, ktoré slúžia na preukázanie členstva v občianskom združení.
 7. Za členstvo sa platí členský príspevok, raz ročne, a to spôsobom prevodu na účet občianskeho združenia. Výšku členského príspevku si každoročne odsúhlasí valné zhromaždenie.
 8. Členstvo zaniká:
  1. Vystúpením,
  2. Vylúčením,
  3. Smrťou člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  4. Zánikom občianskeho združenia.
 9. Člen občianskeho združenia môže byť vylúčený, ak porušil stanovy občianskeho združenia, alebo ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak poškodil záujmy a dobré meno občianskeho združenia
 10. O vylúčení člena rozhoduje jednohlasne predseda s dvoma podpredsedami.
Článok V.
Práva a povinnosti členov
 1. Členovia občianskeho združenia majú právo:
  1. Zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia
  2. Voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia c. Predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,
  3. Využívať všetky kultúrne a spoločenské výhody vyplývajúce z členstva v občianskom združení,
  4. Byť informovaní o aktivitách občianskeho združenia.
 2. Členovia občianskeho združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:
  1. Napĺňať podľa svojich možností a schopností ciele občianskeho združenia,
  2. Dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy a nariadenia, týkajúce sa občianskeho združenia,
  3. Dodržiavať všetky všeobecné platné právne predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,
  4. Platiť členský príspevok.
Článok VI.
Orgány občianskeho združenia
 1. Orgánmi občianskeho združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Predsedníctvo
Článok VII.
Valné zhromaždenie
 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a je tvorené všetkými členmi občianskeho združenia.
 2. Každý člen má jeden hlas.
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, a to písomne, najmenej desať (10) dní vopred. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie aj v prípade, ak o to požiada najmenej jedna pätina (1/5) členov občianskeho združenia.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Účasť členov je osobná, zastúpenie nie je možné. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov, ak nie je ustanovené inak.
 5. Členská schôdza rozhoduje o základných otázkach občianskeho združenia, najmä:
  1. Volí a odvoláva predsedu, a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov,
  2. Volí a odvoláva dvoch podpredsedov, a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov,
  3. Schvaľuje interné predpisy občianskeho združenia, rokovací a volebný poriadok,
  4. Schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení občianskeho združenia,
  5. Schvaľuje výšku členského príspevku na činnosť občianskeho združenia,
  6. Rozhoduje o zmene výšky vstupného príspevku občianskeho združenia,
  7. Rozhoduje o zmene stanov občianskeho združenia, a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov,
  8. Rozhoduje o použití majetku občianskeho združenia,
  9. Rozhoduje o zrušení občianskeho združenia.
 6. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť svojím rozhodnutím rokovať, rozhodovať a hlasovať o akýchkoľvek ďalších záležitostiach občianskeho združenia, ktoré sú inak týmito stanovami vyhradené inému orgánu občianskeho združenia.
Článok VIII.
Predsedníctvo
 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom občianskeho združenia. Predsedníctvo reprezentuje občianske združenie navonok.
 2. Predsedníctvo občianskeho združenia tvorí:
  1. Predseda
  2. Dvaja (2) podpredsedovia
 3. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
 4. Predsedníctvo koná výlučne spolu
 5. Predsedu volí valné zhromaždenie, a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov. Podpredsedov volí valné zhromaždenie, a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.
 6. Predsedníctvo najmä:
  1. Rieši dennú agendu občianskeho združenia,
  2. Zvoláva valné zhromaždenie,
  3. Jednohlasne volí a odvoláva členov občianskeho združenia,
  4. Predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a správu o hospodárení občianskeho združenia za obdobie od posledného zasadnutia valného zhromaždenia,
  5. Koná v mene občianskeho združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám, inštitúciám a tretím osobám,
  6. Riadi praktickú a operatívnu činnosť občianskeho združenia.
 7. Prvým predsedom je : Rudolf Hanus, Školská 683/7, 956 18 Bošany.
 8. Dvaja (2) podpredsedovia zastupujú predsedu spoločne v rozsahu jeho právomocí podľa tohto článku stanov v prípade, že je predseda dlhodobo zdravotne indisponovaný, alebo neprítomný, prípadne ak odmieta vykonávať svoju funkciu a je nevyhnutné zvolať Členskú schôdzu.
 9. Prvými podpredsedami sú:
  1. Mikuláš Lithvay, Wilsonovo nábrežie 60, 949 01 Nitra.
  2. Marián Beko, Nadlice 116, 956 32 Nadlice.
 10. Funkčné obdobie predsedníctva je dva (2) roky.
 11. Výkon funkcie predsedníctva je bezodplatný. Predsedníctvo má nárok iba na náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom funkcie.
 12. Predsedníctvo môže plnou mocou určiť zodpovedného člena občianskeho združenia, ktorý bude reprezentovať občianske združenie navonok pred verejnoprávnymi inštitúciami a samosprávnymi inštitúciami. Plná moc môže byť udelená ústne alebo písomne.
Článok IX.
Hospodárenie
 1. Majetok občianskeho združenia tvoria:
  1. Vstupný príspevok
  2. Členské príspevky
  3. Dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, d. Príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľa občianskeho združenia,
  4. Finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a iných združení,
  5. Príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
  6. Príjmy z účelových fondov,
  7. Iné zdroje podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
 2. Majetok občianskeho združenia možno použiť len v súlade s cieľom občianskeho združenia uvedeným v stanovách a na úhradu nákladov spojených s bežnou činnosťou občianskeho združenia.
 3. Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré občianske združenie nadobudne, sú majetkom občianskeho združenia.
 4. O použití majetku rozhoduje balné zhromaždenie.
Článok X.
Zánik občianskeho združenia
 1. Občianske združenie zaniká:
  1. Dobrovoľným rozpustením,
  2. Zlúčením s iným združením
  3. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení občianskeho združenia.
 2. Pri zániku občianskeho združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie likvidátorom, ktorého určí valné zhromaždenie.
 3. Pri likvidácií občianskeho združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa môže použiť výlučne na všeobecné prospešné a charitatívne účely, alebo na účely podobného charakteru ako sú ciele občianskeho združenia.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.